10.8 kWp Aufgeständert – 5082 Kaisten

Module: SUNAGE S.A. (Swissmade) SAM60/6
Unterkonstruktion: Knubix Soltop
Wechselrichter: Kostal PIKO 10BA
Batteriespeicher: BYD B-Box – www.byd.com

Projektleitung projectmanagement

Montage / Lieferant assemblingSupplier1